Chertsey

Chertsey Road, Shepperton, TW17 9, Surrey, United Kingdom